Certyfikat ISO 14001 – korzyści

ISO 14001 jest ponadnarodową normą opracowaną przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, zawiera wymagania i zalecenia dotyczące systemu zarządzania środowiskiem. Ma na celu zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i odpowiedzialność wobec środowiska. Normę skonstruowano w taki sposób, aby dbałość o środowisko naturalne nie hamowała dalszego rozwoju biznesu.

szkolenia ISO 14001

System zarządzania środowiskiem może być wdrożony w każdej organizacji, bez względu na jej wielkość czy też branżę, w jakiej działa.

Certyfikat ISO 14001 – korzyści:

  • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa,
  • obniżenie kosztów prowadzenia działalności,
  • oszczędność poboru energii, materiałów, surowców i wody,
  • zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów i zanieczyszczeń,
  • poprawa efektywności i funkcjonowania organizacji,
  • polepszenie stanu środowiska wokół organizacji,
  • wzrost zaufania wśród klientów i kontrahentów,
  • poprawa relacji przedsiębiorstwa z lokalnymi mieszkańcami.

Dodatkowe korzyści, to polepszenie wizerunku i reputacji organizacji, która będzie postrzegana jako dbająca o środowisko naturalne. Otoczenie biznesowe przedsiębiorstwa zacznie postrzegać je jako nowoczesne i potrafiące się rozwijać bez negatywnego wpływu na środowisko. Firma będzie mogła obniżyć koszty utylizacji odpadów oraz korzystania z energii elektrycznej, co pozwoli zaoszczędzić środki. Przedsiębiorstwo będzie mogło uniknąć ewentualnych kar i będzie zabezpieczone prawnie. Ograniczone zostanie ryzyko odpowiedzialności cywilnej, a ponadto organizacja będzie dysponować planami, które pozwolą zapobiec sytuacjom wypadkowym.

Certyfikaty ISO wydają specjalne certyfikujące jednostki. Przed rozpoczęciem audytu certyfikacyjnego i szkolenia ISO 14001, skorzystać można z usługi, w ramach której przeprowadzona zostanie ocena obecnie działającego systemu zarządzania środowiskiem. Pozwala to na znalezienie ewentualnych luk i obszarów wymagających poprawienia jeszcze przed oficjalną oceną.

Szkolenie ISO 14001 obejmuje także audyt, który składa się z dwóch faz i przeprowadzany jest całkowicie w certyfikowanym przedsiębiorstwie. Pierwsza faza polega na przeglądzie funkcjonującego systemu zarządzania środowiskowego, przeglądzie dokumentacji, sprawdzeniu czy system jest zgodny z wymaganymi normami. W trakcie drugiej fazy nastąpi kontrola wdrażania i przestrzegania procedur oraz narzędzi służących nadzorowaniu systemu. Wszelkie stwierdzone niezgodności muszą zostać naprawione przed wydaniem certyfikatu. Natomiast już po otrzymaniu certyfikatu w organizacji będą przeprowadzane coroczne audyty nadzorujące.

 

Zapisz

Add Comment