Badanie wpływu na środowisko – kiedy jest potrzebne?

Decyzje środowiskowe wbrew pozorom nie znajdują swojego zastosowania tylko wtedy, gdy w grę wchodzą bezpośrednia działania mające wpływ na środowisko naturalne. Pojęcie tego ostatniego jest rozumiane dość szeroko i zalicza się tutaj również skutki, z jakimi muszą zmagać się ludzie. W przypadku wielu przedsięwzięć wymagane jest zatem przeprowadzenie badania wpływu na środowisku. Bezpośredniego oraz pośredniego. Uwzględniającego stricte środowisko naturalne, jak i zdrowie i życie ludzkie, dobra materialne czy też zabytki, dostępność kopalin.

ocena oddziaływania na środowisko

Przeprowadzone badanie pozwala uzyskać pozwolenie niezbędne do rozpoczęcia budowy wielu inwestycji. Przede wszystkim obiektów przemysłowych, infrastrukturalnych, dużych obiektów mieszkaniowych, usługowych oraz handlowych. Jest to jeden z elementów należących do grupy formalności, przez jakie trzeba przejść, zanim rozpocznie się fizyczna budowa na wyznaczonym terenie. Jednym z obowiązków jest także dostarczenie raportu oddziaływania na środowisko.


 


Wedle przepisów określone zostają inwestycje, które obligatoryjnie wymagają przeprowadzenia postępowania oceny oddziaływania na środowisko oraz takie, w których przeprowadzenie postępowania jest fakultatywne. W pierwszej grupie znajdujemy przedsięwzięcia, których wykonanie każdorazowo będzie skutkować jakimś wpływem na środowisko. Druga grupa to inwestycje, które potencjalnie mogą w znaczący sposób oddziaływać na środowisko. Do tego dochodzi grupa inwestycji nie wymagająca przeprowadzania takich postępowań, ze względu na oddziaływanie na środowisko, ale mieszczące się w wyznaczonych granicach.

Pierwszym etapem jest ustalenie czy dana inwestycja wymaga postępowań związanych z oceną oddziaływania na środowisko, czyli między innymi przeprowadzeniem badania wpływu na środowisko. Informacje takie zawiera rozporządzenie, w którym miejsce swoje znalazł katalog z ponad 150-cioma pozycjami, ale i nowymi regulacjami.

Podsumowaniem procesu oceny jest raport oddziaływania na środowisko. Na podstawie tego dokumentu wydawane jest pozwolenie dotyczące planowanej inwestycji.

 

Zapisz

Zapisz

Add Comment